Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1. POJĘCIA

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa, Umowie, bądź w niniejszym paragrafie:

1. Kancelaria – CERTO Kancelaria Prawna M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy Sp.k., Al. Jerozolimskie 142B, 02-304 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000399383, NIP: 527-267-21-01, reprezentowaną przez Martę Janowicz – Stradomską – Partnera Zarządzającego, zwana w treści Regulaminu – Kancelarią;

  • Klient – osoba fizyczna, która złożyła Wniosek o Przystąpienie do Planu Redukcji Zadłużenia, została do niego zakwalifikowana i podpisała Umowę; posiadająca niezabezpieczone wymagalne wierzytelności z tytułu umów pożyczek w instytucjach pożyczkowych, bankach i SKOKach, która z uwagi na brak możliwości spłaty swego zadłużenia na istniejących warunkach, deklaruje wolę i gotowość podjęcia próby oddłużenia poprzez dokonywanie częściowych spłat, dostosowanych do sytuacji życiowej, a nie poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • Hasło – ciąg znaków alfa-numerycznych ustanowiony przez Kancelarię/Klienta, umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację tożsamości Klienta;
  • Login – numer Klienta wygenerowany przez system inf. podczas rejestracji; 
  • Portal Klienta – indywidualne konto internetowe Klienta założone na Stronie Internetowej podczas rejestracji;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • Rejestracja – proces rejestracji danych Klienta w systemie informatycznym Kancelarii, który zostaje zakończony aktywowaniem konta w Strefie Klienta i umożliwia zawarcie Umowy uczestnictwa w programie;
  • Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym: https://certo.ulgaoddlugu.pl Jest to system aplikacji internetowych udostępnionych na domenie https://certo.ulgaoddlugu.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

2. Plan Redukcji Zadłużenia – plan restrukturyzacyjny (oddłużeniowy) realizowany w ramach Umowy, administrowany przez Kancelarię, mający na celu pomoc Klientom w spłacie ich istniejącego zadłużenia i uniknięcia upadłości konsumenckiej, w ramach którego podejmowane są działania zmierzające do redukcji i rozłożenia na raty istniejącego zadłużenia w sposób uwzględniający aktualną sytuację finansową Klienta, z jednoczesnym zapewnieniem regularnego zaspokajania Wierzycieli;

  • Usługa – określona w Regulaminie i świadczona bezpłatnie za pomocą Strony Internetowej przez Kancelarię na rzecz Klienta drogą elektroniczną usługa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 §2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

2. Regulamin udostępniony jest Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem internetowym https://ulgaoddlugu.pl/ przed zawarciem Umowy Planu Redukcji Zadłużenia w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

3. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5. Obowiązkiem każdego Klienta jest przestrzeganie postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.

6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

7. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez niego informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

§3. TREŚĆ REGULAMINU

1. Regulamin określa:

a) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię, za pośrednictwem Strony Internetowej https://certo.ulgaoddlugu.pl,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię, w tym:

(i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient i
(ii) zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 

§4. ZAKRES USŁUG

1. Kancelaria świadczy Usługi bezpłatnie.

2. Na podstawie Regulaminu, Kancelaria w ramach Strony Internetowej, świadczy na rzecz Klienta Usługi, w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podpisanej Umowy, przez Portal Klienta w celu przeglądania i pobierania dokumentów uczestnictwa w programie: m. in. Umowy, harmonogramu wpłat i nr konta do wpłat.
 

§5. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej i Strefy Klienta wymagane są od Klienta:

a) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

c) korzystanie z przeglądarki internetowej Chrome, Internet Explorer 7.0 (lub nowszej) albo Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszej) obsługującej pliki Cookies, JavaScript oraz Adobe Flash Player (dla niektórych treści).  

2. Klient zobowiązany jest do:

a) korzystania ze Strony Internetowej i Strefy Klienta w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowanie praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;

b) podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;

c) nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klient korzystający ze Strefy Klienta i Strony Internetowej powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.

4. Przeglądarka powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie przynajmniej średnim.

5. Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, jednakże może w niektórych sytuacjach prowadzić do utrudnień w połączeniu ze Stroną Internetową.

6. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej lub Strefy Klienta wynikające z wyłączenia przez Klienta obsługi Cookies.

§6. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

1. Korzystanie ze Strefy Klienta wymaga uzyskania pozytywnej weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.

2. Hasło ustanowione przez Klienta musi spełniać następujące kryteria: jest ciągiem przynajmniej ośmiu znaków alfa-numerycznych, w których skład wchodzi co najmniej 8 znaków oraz zawiera duże i małe litery oraz cyfry.

3. Podczas świadczenia Usług Kancelaria zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą zaszyfrowanej sesji, zabezpieczonej certyfikatem SSL.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.

5. Narzędzia identyfikacyjne (Login i Hasło) powinny być przechowywane przez Klienta w bezpiecznym miejscu. Zakazane jest udostępnianie narzędzi identyfikacyjnych osobom trzecim.

6. Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

7. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.

8. Klient korzystający ze Strony Internetowej ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.

§7. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Kancelarią a Klientem każdorazowo z chwilą wejścia przez Klienta na Stronę Internetową.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę.

3. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Kancelarii i Klienta.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystanie z Usług, niewymagające podania przez Klienta swoich danych osobowych, może odbywać się anonimowo i w tym zakresie nie jest wymagane podanie przez Kancelarię danych osobowych. Jednak w przypadku niedozwolonego korzystania z Usług, tj. korzystania w sposób niezgodny z Regulaminem, Kancelaria ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Kancelaria powiadomi Klienta o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

2. Kancelaria jest administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Internetowej pod adresem internetowym: https://ulgaoddlugu.pl/privacy-policy/

4. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie może uniemożliwić realizację postanowień Regulaminu lub świadczenie Usługi.

5. Klient ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Szczegółowy zakres uprawnień Klienta w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Kancelarii przysługuje prawo do przesyłania Klientowi ofert Planu Redukcji Zadłużenia również bez uprzedniej inicjatywy Klienta w oparciu o zgodę. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na swobodne przesyłanie przez Kancelarię Klientowi ofert.

8. W celu skorzystania z tego uprawnienia Klient może wysłać wiadomość e-mail zawierającą oświadczenie o treści „Wycofuję zgodę na przesyłanie ofert marketingowych” lub o treści mającej to samo znaczenie, lecz inną formę, na adres poczty elektronicznej Kancelarii: biuro@certo-kancelaria.pl lub iod@certo-kancelaria.pl

 §9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług lub Umowy.

2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:

a) pisemnej – złożonej osobiście w siedzibie Kancelarii,

b) pisemnej – przesłanej pocztą na adres siedziby Kancelarii,

c) ustnej – złożonej telefonicznie,

d) ustnej – złożonej osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Kancelarii,

 e) elektronicznej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: biuro@certo-kancelaria.pl

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numeru PESEL lub numer Klienta/numer Umowy);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) żądanie Klienta w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

d) określenie sposobu, w jaki Klient chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;

e) podpis Klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta, to Kancelarii przysługuje prawo skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.

6. Kancelaria dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Kancelaria w informacji przekazywanej Klientowi:

a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Kancelaria udziela Klientowi odpowiedzi w formie:

a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Klienta wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);

b) elektronicznej – e-mailem na adres Klienta wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Klienta).

9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Kancelarii.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony Internetowej z przyczyn niezależnych od Kancelarii. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Kancelarii, Kancelaria ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony Internetowej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Kancelaria nie odpowiada za szkody powstałe w związku ze Stroną Internetową lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Klienta lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

4. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, Kancelaria informuje o zmianach Regulaminu przed dniem ich wejścia w życie, za pośrednictwem komunikatu umieszczonego na stronie internetowej www.ulgaoddlugu.pl, z podaniem daty wejścia zmian w życie. Zmieniony Regulamin jest także zamieszczany na Stronie Internetowej Programu.

6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Kancelarię w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Umowie.

7. Korzystanie przez Klienta ze Strony Internetowej po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.

8. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.

9. W relacjach pomiędzy Kancelarią a Klientem stosuje się język polski.

10. Klient przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu.

11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla Kancelarii.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.