Regulamin konkursu “Opowiedz nam swoją historię”

§ 1 Nazwa Konkursu

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Opowiedz nam swoją historię” zwany dalej „Konkursem”.

 § 2 Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz sponsora nagród

1. Organizatorem Konkursu „Opowiedz nam swoją historię” i sponsorem nagród jest XL Serwis sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B VI p. 02-305 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000896090 NIP 7011030669, REGON 38877155,  kapitał zakładowy: 5.000,00 zł,  reprezentowanym przez Joseph Sesso (dalej „Organizator”).

§ 3 Określenie osób, które mogą brać udział w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są uczestnikami Programu Ulga od Długu

2. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

§ 4 Zasady prowadzenia Konkursu

1. Uczestnik (w rozumieniu wskazanym w §7 ust. 1 poniżej) powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu przed przystąpieniem do niego. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.ulgaoddlugu.pl.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Podanie przez Uczestnika danych związanych z udziałem w Konkursie, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Konkursu, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję Nadzoru, o której mowa w § 5 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Konkursie bądź działań nieuczciwych, Komisja Nadzoru ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Konkursu.

6. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wysłanie maila na adres pr@ulgaoddlugu.pl, w czasie wskazanym w §7 ust. 2 poniżej.

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu

1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna Komisja Nadzoru, powołana przez Organizatora.

2. W skład Komisji Nadzoru wchodzą osoby delegowane przez Organizatora

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu czy postanowień Regulaminu bądź kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są przez Komisję Nadzoru.

§ 6 Obszar, na którym jest urządzany Konkurs i czas trwania Konkursu

1. Konkurs urządzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs trwa od 25 czerwca 2021 r. do 25 lipca 2021 r.

§ 7 Zasady organizacji Konkursu i przyznawania Nagród

1. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, o której mowa w § 3 i która jednocześnie zgłosiła się do Konkursu wysyłając maila na adres pr@ulgaoddlugu.pl.

2. W Konkursie mogą brać udział jedynie odpowiedzi wysłane od dnia 25.06.2021 od godziny 00:01 do dnia 25.07.2021. do godz. 23:59. Odpowiedzi wysłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Mail, o którym mowa powyżej powinien zawierać odpowiedź na pytanie „Dlaczego zgłosiłeś się do Programu Ulga od Długu? I jak oceniasz pomoc jaką otrzymałeś w Programie? ” („Zadanie”).

4. Odpowiedź na Zadanie nie powinna przekraczać 2000 znaków.

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko raz w konkursie.

6. Każdy z Uczestników wysyłając zgłoszenie – „Zadanie” musi jednocześnie określić, czy wyraża zgodę na publikację pisemnej historii na stronie www organizatora i/lub nagranie wypowiedzi przed kamerą.

7. Jury Konkursu, składające się z 3 przedstawicieli Sponsora, wyłoni do 20 zwycięzców Konkursu, których odpowiedzi na Zadanie oceni jako najciekawsze według kryteriów: oryginalności, pomysłowości lub walorów artystycznych i literackich („Zwycięzcy”).

8. Jury ogłosi wyniki konkursu w dniu 01.08.2021. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą mailową.

8. Nagrody w Konkursie będą wysłane pocztą na adresy Zwycięzców w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 8 Odbiór Wygranych

1. Wygraną stanowi bon do dyskontu o wartości 100 zł brutto do wykorzystania w sklepach stacjonarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Wygrana”).

2. Każdy Uczestnik po otrzymaniu informacji mailowej od Organizatora Konkursu o przyznaniu mu Wygranej ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych podać w mailu zwrotnym imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odbioru Wygranej.

3. Nieprzekazanie powyższych danych w podanym terminie oznacza rezygnację Uczestnika z przyznanej Wygranej.

4. Wartość jednej Wygranej wynosi 100 zł brutto. Nagroda nie podlega zamianie na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe.

5. Uczestnicy, którzy wyrażą zgodę na nagranie wypowiedzi konkursowej przed kamerą i podpiszą umowę na wykorzystanie wizerunku przez publikację nagrania w Internecie otrzymają bon do dyskontu o wartości 1.000 zł.

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

1. Reklamacje dotyczące Konkursu i jego przebiegu mogą być zgłaszane w formie e-mail w ciągu 5 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników w Konkursie na adres: pr@ulgaoddlugu.pl.

2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.

3. Uczestnik składający reklamację ma obowiązek podać w jej treści swoje imię, nazwisko, adres e-mail, datę wzięcia udziału w Konkursie i zgłoszone żądanie.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Nadzoru.

5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji Nadzoru za pomocą e-maila zwrotnego, wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. XL Serwis sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B VI p. 02-305 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000896090 NIP 7011030669, reprezentowanym przez Joseph Sesso

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do udziału w Konkursie i odbioru Wygranych.

4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników należy kierować pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: Al. Jerozolimskie 142B VI p. 02-305 Warszawa

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących praw:

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

· prawa do żądania dostępu do danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo zgłosić do Administratora żądanie o dostęp do swoich danych, co zobowiązuje Administratora do udzielenia Uczestnikowi informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także na jego żądanie Administrator musi przedłożyć kopię danych osobowych Uczestnika,

· prawa do sprostowania danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo żądać od Administratora zmiany danych, jeżeli okaże się, że dane wykorzystywane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

· prawa do usunięcia danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo żądać od Administratora, aby usunął jego dane osobowe, jeżeli są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania,

· prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik ma prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Uczestnika,

· prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że w dowolnym momencie, Uczestnik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie,

· prawa do przenoszenia danych osobowych, co oznacza, że Uczestnik może pozyskać od Administratora swoje dane osobowe i wykorzystać je ponownie we własnym celu u innych administratorów, w przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika zostały udostępnione na podstawie umowy lub zgody.

Wymienione wyżej prawa nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych przypadkach Administrator może zgodnie z prawem odmówić realizacji żądania Uczestnika. Jednakże, każde żądanie będzie wnikliwie przez niego analizowane i realizowane w jak najbardziej możliwym zakresie zgodnym z prawem. Uczestnikowi przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna on, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem.

6. W tabelce poniżej wskazane zostały cele, podstawy prawne i okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestników. Jednakże nie wszystkie będą miały zastosowanie do danych osobowych każdego z Uczestników.

CEL PRZETWARZANIA    PODSTAWA PRAWNA   OKRES PRZECHOWANIA

w celu wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Wygranej art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych                przez okres niezbędny do odbioru Wygranej

w celu rozpatrzenia reklamacji  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji

w celach rachunkowych, podatkowych, w tym rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych     art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w zw. z:- art. 32, 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej,- art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.,- art. 20 i następne ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości     przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odebrano Wygraną

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń będącego prawnie uzasadnionym interesem administratora 

7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników, są osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, z których usług zewnętrznych korzysta Administrator. Informacje o bieżących odbiorcach danych osobowych mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe osób, które wygrały i odebrały Wygraną mogą być przekazywane do Sponsora, jako odrębnego administratora.

8. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Z dniem 25 maja 2021 r. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.ulgaoddlugu.pl

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, jak również do wcześniejszego zakończenia Konkursu z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie www.ulgaoddlugu.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Wygranej. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, jak również podania adresu korespondencyjnego i numeru telefonu kontaktowego.

5. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.

6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

7. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.