Polityka Prywatności programu UlgaOdDlugu.pl

Definicje 

Administrator –  Certo i LoanMe Sp. z o. o.

Certo – CERTO Kancelaria Prawna M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy Sp. k., z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133 lok. 161, 02-304 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 00000399383, NIP: 527-267-21-01,  

LoanMe – LoanMe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B p. IV, 02-305 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000544100,

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii

Polityka – niniejsza Polityka prywatności

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

UlgaOdDługu.pl – program oddłużeniowy prowadzony przez Administratorów pod adresem www.ulgaoddlugu.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę programu i korzystająca z jej funkcjonalności oraz/lub wyrażająca chęć przystąpienia do programu, bądź będąca jego uczestnikiem

Współpraca Administratorów

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Certo oraz LoanMe.

Korzystanie ze strony www.ulgaoddlugu.pl

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony www (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratorów w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Formularz kontaktowy

Administratorzy zapewniają możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane wspólnie przez Administratorów w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Marketing dotyczący programu UlgaOdDlugu.pl

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie treści marketingowych, Administratorzy będą wspólnie lub odrębnie kierować do Użytkownika komunikację dotyczącą programu na podstawie tej zgody (w zależności od sposobu wyrażenia zgody).

W ramach udziału w programie, będziesz profilowany w celu jak najlepszego dopasowania naszych ofert do Twoich indywidualnych potrzeb i optymalnej spłaty zadłużenia.

Obsługa cookies i google analytics

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego stronę www.ulgaoddlugu.pl. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na stronie www i dokonywanych przez niego czynności. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

– Cookie „serwisowe”

Administratorzy wykorzystują tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administratorzy oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji; sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji; trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej.

– Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony www przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod adresem  https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners  .

Kontakt z Administratorami i Inspektorami Danych Osobowych

Do Administratorów można zgłaszać się niezależnie ze wszystkimi sprawami dotyczącymi programu „Ulga od długu.pl”:

Certo – kontakt mejlowy biuro@certo-kancelaria.pl

LoanMe – kontakt mejlowy kontakt@loanme.pl

Do Administratorów może zgłaszać się niezależnie ze wszystkimi sprawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych:

Certo – kontakt mejlowy do Inspektora Ochrony Danych – iod@certo-kancelaria.pl

LoanMe – kontakt mejlowy do Inspektora Ochrony Danych – iod@loanme.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Certo: przygotowanie i realizacja umowy przystąpienia do programu UlgaOdDługu.pl, polegającej na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń na drodze polubownej oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego;

LoanMe: realizacja kampanii marketingowych programu „Ulga Od Długu”, przeprowadzenie analizy finansowej klienta przed przystąpieniem do programu i stworzenie profilu osobowego w celu jak najlepszego dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb, wsparcie technologiczno – administracyjne Certo.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes którejkolwiek Administratora.

W przypadku windykacji zadłużenia czas przetwarzania danych osobowych, wynika zwykle z: 

· terminu spłaty całości zadłużenia lub zakończenia windykacji z innego powodu, np. z powodu prawomocnego oddalenia przez sąd naszych żądań o spłatę zadłużenia, 

· okresu trwania umowy – o ile taka została zawarta, 

· okresu przedawnienia roszczeń związanych z windykacją zadłużenia lub wynikających z zawartej umowy,

· wymogów powszechnie obowiązującego prawa (np.  5 letni obowiązek przechowywania dokumentów księgowych licząc od zamknięcia roku podatkowego).

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez Certo oraz LoanMe. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W przypadku sprzeciwu odnoszącego się do działań marketingowych, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw bez wskazywania przyczyn.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być  udostępniane podmiotom wspierającym proces redukcji zadłużenia, takim jak kancelarie prawne, kancelarie notarialne, kancelarie komornicze, firmy zajmujące się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, biura informacji gospodarczej, biura numerów telefonicznych, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług informatycznych, teleinformatycznych i chmurowych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, zarządcy nieruchomości, urzędy administracji państwowej i samorządowej, a także naszym konsultantom lub audytorom, oraz partnerom w Programie Ulgaoddlugu.pl, wspierającym ten proces od strony techniczno – administracyjnej.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW TRZECICH

Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorzy dbają o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników a dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administratorzy podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Certobądź LoanMe.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

1.11.2022 r.