Jakie są opłaty za udział w Programie Ulga od Długu?

Ustalając kwotę miesięcznych wpłat w Programie Ulga od Długu brane są pod uwagę trzy elementy. Przez cały okres uczestnictwa w Programie, Klient wpłaca taką samą, uzgodnioną na początku kwotę, w której zawierają się:

  1. Opłaty za bieżące czynności według bilingu – między innymi utworzenie indywidualnego rachunku bankowego, usługi prawnej w postaci szczegółowej analizy zadłużenia i opracowania propozycji redukcji zadłużenia oraz jego spłaty, przesyłek pocztowych i kurierskich, przygotowania dokumentów do przesłania, opłaty skarbowej dla maksimum trzech Pełnomocnictw, etc.. Opłaty te nie mogą przekroczyć ustalonego progu procentowego, którego podstawą jest zgłoszone zadłużenie. Po zrealizowaniu usług na tę kwotę, dalsze opłaty nie są pobierane (z kilkoma wyraźnie wskazanymi wyjątkami) nawet, jeżeli sprawa wymaga dalszej obsługi
  2. Oprócz powyższych kosztów klienci wpłacają na indywidualne numery rachunków miesięczne wpłaty w wysokości uzależnionej od zgłoszonego przez nich zadłużenia oraz ich sytuacji finansowej. Wpłaty te są akumulowane na ich rachunkach i wypłacane wierzycielom na podstawie ugód zawartych w imieniu klienta.
  3. Ostatnim elementem jest tzw. wynagrodzenie „od sukcesu”, które jest liczone procentowo, jako część tego, co udało się dzięki działaniom Programu zaoszczędzić. Wynagrodzenie jest naliczane po zawarciu ugody i każdorazowej spłacie wynikającego z niej zobowiązania klienta. Dzięki temu obie strony mają poczucie, że pracują na efekt i osiągnięcie konkretnego celu. W przypadku braku rezultatów, ten element wynagrodzenia nie jest naliczany.