Co mi da przystąpienie do Programu?

Celem Programu Ulga od Długu jest wypracowanie korzystnych warunków spłaty zadłużenia tam, gdzie Klienci nie są w stanie zwrócić szybko całości ciążących na nich kwot. Większość wierzycieli wykazuje zainteresowanie polubownymi rozwiązaniami, aby zamknąć rachunek i rozliczyć dług. . Dzięki doświadczeniu negocjacyjnemu naszych ekspertów, staramy się zapewnić znacznie szybszą spłatę długu bez stresu i nerwów.. To zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie dla wszystkich. Klient może bowiem nadal swobodnie rozporządzać swoim majątkiem i w sposób racjonalny, proporcjonalny, dokonywać spłat wierzycieli. Z drugie strony,  wierzyciele mogą odzyskać część kwot, nie ponosić kosztów postępowania sądowego czy stracić możliwość otrzymania zwrotu należności w ewentualnym postępowaniu upadłościowym dłużnika.